ÅRSMELDING for 2016 - (Styrets beretning)

15.03.2017 11:15

FORENINGEN LANDSBYEN BRANDBU 2020    -                                                  

                              ÅRSMELDING   (Styrets beretning)  2016)

 

Årsmøtet 2015 ble avholdt 29. februar i Trivselshuset, Brandbu, med 25 av foreningens medlemmer til stede.

 

Styret har siste år bestått av Ole Edvard Backe, leder, Torill Holter Grimsrud, nestleder, Tor Gunnar Haugerøy, sekretær, Anny Skjølås, Svein Ola Hvattum, Ove Nordberg og Rolf Helge Andersson. Vara: Lars J. Hvinden, Marit Wesenberg, Bjarne Holten.

Styremøtet 16. mars bifalt å opprette et arbeidsutvalg (AU), bestående av styreleder, nestleder og sekretær.

9 styremøter med 58 behandlede saker i fjor. Det er avholdt 5 AU-møter, mest i forkant av styremøtene.

Torill Holter Grimsrud har p.g.a. helsemessige årsaker søkt om fritak fra sitt verv som nestleder i 2017. Anny Skjølås ble på styremøte 12. januar 2017 valgt til ny nestleder, fram til årsmøtet 2017.  Ove Nordberg meddelte på samme styremøte at han av personlige årsaker trekker seg fra sitt styreverv.

 

Valgkomitèen 2015-2016 besto av Johan Wardeberg, Margareth Skavern og Torunn Skiaker.

I valgkomitèen 2016-2017 er Helge Midttun, Margareth Skavern og Torunn Skiaker.

 

Medlemmer: Vi har siste året hatt 100 betalende medlemmer.

 

Foreningen LB2020 er en frivillig medlemsorganisasjon som består av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, som identifiserer seg med foreningens formål: Å fremme utviklingen av Brandbu og omegn ved å tilrettelegge området slik at det blir attraktivt for beboere, hyttefolk, gjennomreisende, næringsliv og handlende. Å utvikle og motivere til nye tanker og idèer for området. Å arbeide for nye medlemmer og støttespillere.

 

Økonomi: Vi har i fjor hatt gode støttespillere i SpareBankstiftelsen Ringerike, Innovasjon Norge, pengegave fra Brandbu Sanitetsforening og våre betalende medlemmer. Vi hadde pr. 31.12.2016 kr. 83.115 «på bok». Planene for 2017 innebærer at vi har bruk for vesentlig mere økonomiske midler. Og styret jobber kontinuerlig for å oppfylle dette.

 

Aktiviteter: Det er i løpet av fjoråret gjennomført ulike aktiviteter, og vi har samarbeidet med og vært støttespillere for bl.a. Gran kommune og Brandbu og Omegn Handel og Næring.

-         28. april ble den årvisse Vårdugnaden arrangert i Brandbu sentrum. Et par dusin av medlemmene møtte opp, og vi fikk rengjort og fikset opp sentrumsområdet foran mai-feiringene. Vi fylte opp 30 -sekker med søppel + div. større ting.                                                                                                                                                 

                                                                                                

                                   FORENINGEN LANDSBYEN BRANDBU 2020    -                                                   

                                   ÅRSMELDING   (Styrets beretning)  2016               …………… side 2

 

-         Lørdag 7.mai deltok vi på Brandbu Torg under Bil- og Motordagen. Vi hadde stand,

-         og solgte vafler, kaffe m.m. 6-8 personer var involvert. Godt økonomisk utbytte.

-         Sommeravslutning/utvidet styremøte 13. juni på Lokstallen. 10 personer møtte.

-         På Midtsommerfesten i Størenslunden 25. juni stilte vi med frivillig mannskap.

-         Busstur til Lom  5. sep. – for å se på elveforbygginga og byggeskikken i sentrum. Stopp i Ringebu på nordtur – så på sentrumsutviklinga der. Svein Ola Hvattum hadde ordnet med gratis buss hos Nettbuss, og han selv var ulønnet sjåfør på turen. Ca.  15

deltakere inkl. ordfører og folk fra kommunen. Brandbu Sanitetsforening og Brandbu Bygdekvinnelag var også representert. Gratis tur for alle!

-         21. september var vi vertskap for ca. 20 landskapsarkitektstudenter fra Ås Universitet. De hadde «oppdaget» oss på -nettet, og ville gjerne besøke Brandbu for å få nærmere innblikk i sentrumsutvikling og elveforbygging her. Anny Skjølås, Svein Ola Hvattum og Tor Gunnar Haugerøy møtte studentene i Trivselshuset for informasjon, spørsmål og meningsutveksling og servering, før vi dro ut på en liten runde/befaring i Brandbu sentrum. Positive, ivrige og engasjerte studenter!

-         Under Oktoberfestivalen i Brandbu var vi delaktige på lørdag. «Myllargutens Gamaldansorkester» var hyret inn  av oss. Og den gjengen skapte liv på torget først, og senere spilte de i -teltet til alles store begeistring. Vi hadde også engasjert Hadeland kulturskole/Fredheim barneskole – regi og ledelse ved Audhild Haugestøl Strømnes – og ca. 1 dusin elever som fremførte «Da Dvergsten fikk navnet sitt» i Festivalteltet på ettermiddagen. Siden var det overrekkelse av «Landsbyfrosken» til Odd Hovi v/ordfører Willy Westhagen – Ole Edvard Backe bisto.

-         Julebord/styremøte på Lokstallen 8. desember. Hyggelig og nyttig sammenkomst med 7 personer til stede.

 

Representasjon: 

I løpet av året har vi vært representert på møter med Gran kommune, Teknisk etat og PIR II (Prosjektgruppa for sentrumsutvikling og elveforbygging i Brandbu og forhandling om Brandeparken) Lunner og Gran kulturkontor (17. mai arr. i Størenslunden 2017) og Brandbu og Omegn Handel og Næring ifb med Midt-sommerfest og Oktober-festival.

På første halvår var det også møter og kommunikasjon mellom oss og Brandbu og Tingelstad Jeger- og Fiskeforening ifb med Rosendalmølle-prosjektet.

18. november representerte Tor Gunnar Haugerøy oss på Hadelandskonferansen.

Ole Edvard Backe har hatt flere møter med BOHN.

På årsmøte i Gran Frivilligsentral i fjor vår møtte Ole Edvard Backe.

Vår faste kontakt i Gran kommune er samfunnsutviklingssjef Leif Arne Vesteraas.

 

Andre hovedarbeidsområder:

-         Rosendalmølle-prosjektet, som vi fra juli sa fra oss og overlot til Morten Chr. Mo og BTJFF å arbeide videre med.

                      

                                             

FORENINGEN LANDSBYEN BRANDBU 2020    -                                                   

                                              ÅRSMELDING   (Styrets beretning)  2016               …………… side 3

 

Etablering av Brandeparken – det er inngått avtale med Gran kommune, Teknisk om      at vi får bruke den nordligste delen av Vesleparken, midlertidig, til Brandeskulpturene.   Og nå er 6 skulpturer plassert der.

-         Parsellhagene ved Bergstjernet er et nytt tiltak i fjor. 6 parseller er leid ut. Attraktivt prosjekt som vekker stor oppmerksomhet og interesse.

-         Installasjoner for blomsterpynting på forskjellige områder i Brandbu sentrum.

-         Stedsutvikling i Brandbu – Høringskommentarer til «Områderegulering av Brandbu sentrum sør-vest».

 

Planer og tiltak: -Det er inngått avtale med Ole Haugom, Brande Invest AS om leie av kontorlokale og adgang til møterom i 2. etg. av Raadhuset (tidligere Meierigården) i Brandbu.

-         Vi har fått utarbeidet forslag til Logo, og har plukket ut en Logo for LB2020 som vi mener er anvendelig og passende.

-         Arbeidet med søknader om prosjektstøtte til belysning av Brandeparken og til utvikling av Parsellhagene ved Bergstjernet er startet og vil bli levert i løpet av 2 måneder.

 

Miljø – trivsel – sluttord: Det er stor interesse og stort engasjement i LB2020, blant     medlemmer, tillitsvalgte og også  fra andre lag og foreninger på stedet, samt fra lokalbefolkningen generelt opplever vi begeistring og involvering.    

      Det er stor trivsel hos styret og tillitsvalgte, og alle ønsker å være med i fellesskapet

      og gjøre en god jobb for lokalsamfunnet vårt, på alle plan.

      Dette gjør at vi er optimistiske med tanke på frivillighet, engasjement og dugnadsånd     

      som er bærebjelker i vårt arbeid for å vedlikeholde og utvikle Brandbu i riktig retning

      og på beste måte.

      Medlemsmassen vår og rekruttering av nye medlemmer er derfor et av de viktigste

      satsningsområdene i 2017 og framover også.

Takk til alle frivillige på dugnader, fellesarrangement, møter o.s.v. Takk til alle som  støtter oss med pengegaver. Og vel møtt til ny innsats i 2017!

 

      Brandbu, 6. mars 2017

 

      Ole Edvard Backe (sign) – styreleder                Anny Skjølås  (sign)– nestleder

 

      Tor Gunnar Haugerøy (sign) - sekretær          Svein Ola  Hvattum (sign)

 

       Rolf Helge Andersson (sign)