Vedtekter Landsbyen Brandbu                       09.12.2021         

§ 1. Foreningen:

Landsbyen Brandbu er en medlemsorganisasjon bestående av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, som har interesser i foreningens formål.

 

§ 2. Formål: Foreningens formål er å fremme utviklingen av Brandbu og omegn ved:

a. Å tilrettelegge området slik at det blir tiltrekkende og attraktivt for beboere, gjennomreisende, næringsliv og handlende.

b. Å utvikle og motivere til nye tanker og ideer for området.

c. Å arbeide for verving av nye medlemmer og støttespillere.

 

§ 3. Organisasjon:

Foreningens organer er:

a. Årsmøtet

b. Styret

 

§ 4. Årsmøte:

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april.

Års møtedeltagerne er medlemmer som har betalt årets kontingent senest innen årsmøtet. Kun privat-medlemmer i foreningen har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet kunngjøres i sosiale medier, e-post til alle medlemmer eller sms til de uten e-post med minimum 2 ukers varsel. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet skal være styret i hende innen 7 dager etter at årsmøtet er kunngjort.

Forslag kan kun fremmes av privat-medlemmer i foreningen. Innkalling til årsmøte samt saksliste legges ut på foreningens hjemmeside minimum 14 dager før årsmøtet.

Årsmelding og regnskap sendes ut til medlemmenes registrert e-post.

For medlemmer uten e-post kan styreleder kontaktes for utlevering.

Alle saker med unntak av vedtektsendringer avgjøres av medlemmene med simpelt flertall. 

Ved stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget unntatt ved valg, da stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsmelding

2. Regnskap.

3. Kontingent for kommende år.

4. Valg av:

• Styreleder for 1 år.

• Nestleder for 2 år.

3 – 4 medlemmer til styret for 2 år.

Blant de 4-5 styremedlemmene inklusive nestleder velges første gang 2 for ett år, og 2-3 for 2 år. •

Det velges inntil 3 varamedlemmer til styret for 2 år.

Første gang velges 2-3 for ett år og 2-3 for 2 år. •

Foreningen skal ha en valgkomite som skal bestå av tre medlemmer.

Det velges ett nytt medlem hvert år og det medlemmet som har sittet lengst trer ut.

Valgkomiteen konstituerer seg selv. Formannen har dobbeltstemme.

• Fastsettelse av eventuelle styre honorar forslås Årsmøtet av valgkomiteen.

• Andre saker som står på sakslisten.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når lagets styre krever det.

Skriftlig innkalling skal skje med minst en ukers varsel med vedlagt saksliste og nødvendige dokumenter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista i innkalling til møtet.

§ 6. Styre: Landsbyen Brandbu skal ha et styre på minimum 5 eller 6 medlemmer.

Ved stemmelikhet i styrevedtak, avgjøres saken ved leders dobbeltstemme.

§ 7. Vedtektsendringer: Endring av vedtektene kan vedtas på årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Et medlem som ønsker å fremme forslag til endring av vedtektene, må sende dette skriftlig til styret innen fristen for årsmøtesaker.

De vedtatte endringene skal straks meddeles medlemmene.

§ 8. Oppløsning: Vedtak om oppløsning av Landsbyen Brandbu er bare gyldig når det er fattet med to tredjedelers flertall blant de fremmøtte medlemmer på to på hverandre følgende årsmøter, hvorav det ene kan være ekstraordinært. Årsmøtet skal vedta hvordan foreningens eventuelle eiendeler skal disponeres.

 

                     Brandbu 09.12.2021

Frode Taraldsen - styreleder                          Sissel Eidsand -sekretær